Create an Account

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН SMART SUPERFOOD

1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия сапредназначени за регулиране на отношениятамежду Смарт Суперфууд ЕООД, регистрирано в град Кюстендил, ЕИК: 203451708 със седалище и адрес на управление ул. Генерал Заимов 6, адресза кореспонденция: ул.Генерал Заимов 6, наричано по-долу за краткост Производител, и клиентите, наричани по-долу Потребител насайта

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Чл. 2. Информация съгласно Закона заелектронната търговия и Закона за защита напотребителите:

▪ Наименование на Производителя: Смарт Суперфууд ЕООД

▪ Седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. Генерал Заимов 6

▪ Адрес за упражняване на дейността и адрес заотправяне на жалби от потребители: гр. Кюстендил, ул. Генерал Заимов 6

▪ Данни за кореспонденция: e-mail: smartsuperfood@gmail.com

▪ Вписване в публични регистри: ЕИК 203451708 

▪ Надзорни органи: ОДБАБХ гр. Кюстендил

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 , факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уебсайт: www.kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавенатастойност

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. www.smartsuperfood.bg  e сайт заелектронна търговия, чрез която Потребителитеимат възможност да сключват договори запокупко-продажба и доставка на предлаганите отПроизводителя в платформата стоки, включително следното:

▪ Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

▪ Да сключват с Производителя договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани отСмарт Суперфууд ЕООД

▪ Да извършват  плащания във връзка съссключените договори

▪ Да получават информация за нови стоки, предлагани от Производителя

▪ Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи отзакона

▪ Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита напотребителите.

Чл. 4. Производителят организира доставянето настоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критериии условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват сПроизводителя договор за покупко-продажба настоките. Договорът се сключва на български езики се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителитедоговор за покупко-продажба на стоки, Производителят се задължава да организирадоставката и прехвърлянето на собствеността наПолзвателя на определените от него чрезинтерфейса в платформата стоки. 

(3) Ползвателите заплащат на Производителя наплатформата възнаграждение за доставенитестоки съгласно условията, определени в платформата www.smartsuperfood.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в сайта.

Чл. 6. (1) Производителят и Потребителят сесъгласяват, че всички изявления помежду им въввръзка със сключването и изпълнението надоговора за покупко-продажба могат да бъдатизвършвани по електронен път и чрез електронниизявления по смисъла на Закона за електронниядокумент и електронния подпис и чл. 11 отЗакона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта саизвършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимноинтерфейса на страницата на Доставчика в сайта, за да сключват договори за покупко-продажба напредлаганите стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки безизвършване на регистрация от страна наПолзвателя, последният приема тези общиусловия в момента на доставката. Счита се, чеПотребителят е приел настоящите общи условияс приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Потребителите сключват договора запокупко-продажба на стоките в сайта по следнатапроцедура:

(1) Влизане в системата за извършване напоръчки в сайта

(2) Избиране на една или повече от предлаганитеот Производителя стоки и добавянето им къмсписък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни заиндивидуализация на Потребителя като страна подоговора.

(4) Предоставяне на данни за извършване надоставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане нацената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Производителят и Потребителятсключват отделни договори за покупко-продажбана стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронноизявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Производителят може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно завсеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставенастока не засяга и няма действие по отношение надоговорите за покупко-продажба на другитестоки. 

Чл. 11. При упражняване на правата по договораза покупко-продажба Потребителят е задължен дапосочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражняваправата.

Чл. 12. Потребителят може да плати цената заотделните договори за покупко-продажбанаведнъж при извършване на поръчката настоките или при тяхната доставка.

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII оттези общи условия се прилагат единственоспрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.smartsuperfood.bg, може да се направиизвод, че са Потребители по смисъла на Закона зазащита на потребителите, Закона за електроннататърговия и/или на Директива 2011/83/ЕО наЕвропейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от производителя в сайта саопределени в профила на всяка стока в сайта

(2) Цената на стоките с включени всички данъции такси се определя от Производителя в профилана всяка стока

(3) Стойността на пощенските или транспортнитеразходи, невключени в цената на стоките сеопределя от Производителя и се предоставя катоинформация на Потребителите при избиране настоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнениена договора се определят в настоящите общиусловия и информацията, предоставена в сайта 

(5) Информацията, предоставяна наПотребителите по този член е актуална къммомента на визуализацията й в сайта

(6) Потребителите се съгласяват, че цялатаизискуема от Закона за защита на потребителитеинформация може да бъде предоставяна чрезинтерфейса на сайта или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че иматправо да приемат авансово плащане засключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали дазаплати на Доставчика в сайта за доставка настоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката наПотребителя е равностойна или надвишава 1500 лв., плащането се извършва само чрез превод иливнасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължиобезщетение или неустойка и без да посочвапричина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане настоката от Доставчика чрез единния формуляр заотказ от договора, достъпен на сайта наДоставчика в платформата smartsuperfood.bg в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказе достъпна в Приложение № 2 към тези общиусловия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

▪ за доставка на стоки, изработени по поръчка напотребителя или съобразно неговитеиндивидуални изисквания;

▪ за доставка на стоки, които поради своето естествомогат да влошат качеството си или имат кратъксрок на годност;

▪ за доставка на запечатани стоки, които саразпечатани след доставката им и не могат дабъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

▪ за доставка на стоки, които след като са билидоставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато Производителят не e изпълнилзадълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже отсключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена напотребителя в рамките на срока за отказ, същиятзапочва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлениетоза отказ по този член директно чрез единнияформуляр за отказ от договора, достъпен на сайтана на адрес Приложение № 1 към тези общиусловия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото сина отказ от договора от разстояние или отдоговора извън търговския обект, Производителятвъзстановява всички суми, получени отпотребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен зарешението на потребителя да се откаже отдоговора. Производителят възстановяваполучените суми, като използва същото платежносредство, използвано от потребителя припървоначалната трансакция, освен акопотребителят е изразил изричното си съгласие заизползване на друго платежно средство и приусловие че това не е свързано с разходи запотребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки сеприспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организирасам и за своя сметка връщането на стоките. Производителят няма задължение да възстановидопълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин надоставяне на стоките, различен от най-евтиниявид стандартна доставка, предлагана отДоставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхраняваполучените в платформата стоки и да осигуризапазването на тяхното качество и безопасност повреме на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си наотказ от договора с Доставчика като отправиписмено изявление до Производителя чрезстандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес на сайта www.smartsuperfood.bg и в Приложение № 1 къмтези общи условия.

(8) Когато производителят не е предложил даприбере стоките сам, той може да задържиплащането на сумите на Потребителя докато неполучи стоките или докато потребителят непредстави доказателство, че е изпратил стокитеобратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стокатаводи до очевидно нарушаване на търговския видна стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Производителят има право по своя преценка даоткаже да приеме отказ от договора или даначисли на Потребителя разходи завъзстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказпо този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение набонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно присключване на договора с потребителя чрез сайтана Производителя

(2) В случай че Потребителят и Производителят в сайта не са определили срок за доставка, срокътна доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането напоръчката на потребителя до Производителя чрезсайта

(3) Ако Производителят в сайта не може даизпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми затова Потребителя и да възстанови платените отнего суми.

Чл. 18. Производителят в сайта се задължава даспазва всички изисквания, установени в българското законодателство относноетикетирането, рекламата и продажбата нахранителни добавки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Производителят в сайта може даорганизира доставката и предаването на стокатана Ползвателя от съответен куриер в определенияпри сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговоренмежду страните при сключването на договора, Производителят организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледастоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми затова незабавно Производителя

(2) Ако Потребителят не уведоми Прозиводителяв сайта съгласно ал. 1 стоката се смята заодобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Производителят в сайта се задължава даосигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи сеприлагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защитана потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществявасъобразно Политиката за поверителност наличните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни саобект на защита по Закона за защита на личнитеданни и Общия регламент 2016/679 катоДоставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката заповерителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката заповерителност на личните данни, Ползвателятизрично потвърждава, че е съгласен Доставчикътда съхранява информация или получава достъп доинформацията, съхранена в крайното устройствона Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, чеДоставчикът може  съхранява информация илиполучава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на другиоснования, посочени в Политиката заповерителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформатаwww.smartsuperfood.bg има право да изпраща повсяко време електронни съобщения къмПолзвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя илиПотребителя в електронния магазин на Производителя в сайта.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Производителят на сайта има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението наПолзвателя или Потребителя при използването наелектронния магазин на Производителя.  Ползвателят има право да възрази насъхраняването или достъпа до информацията поалинея 3 по предвидените в Политиката заповерителност на личните данни начини.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Производителят в сайта има право да изисква от Ползвателя да селегитимира и да удостовери достоверността навсяко едно от обявените по време нарегистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателяте забравил или изгубил своите име и парола, Производителят на сайта има право да приложиобявената „Процедура за изгубени или забравениимена и пароли“, достъпна на сайта

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат дабъдат изменяни от Доставчика на платформатаzelen.bg, за което последният ще уведоми поподходящ начин всички регистрираниПолзватели.

(2) Производителят в сайта и Ползвателят сесъгласяват, че всяко допълване и изменение натези общи условия ще има действие спрямоПолзвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване отПроизводителя в сайта и ако Ползвателят незаяви в предоставения му 14-дневен срок, че гиотхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта наПроизводителя в сайта и ако Ползвателят незаяви в 14-дневен срок от публикуването им, чеги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрезпрофила му в сайта на Производителя в сайта

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявленияна Производителя в сайта, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдатизпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимода бъдат подписани с електронен подпис, за даимат действие спрямо него.

Чл. 26. Производителят публикува тези общиусловия на адрес …….заедно с всичкидопълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора наПолзвателя с Доставчика в сайта се прекратяват в следните случаи:

▪ при прекратяване и обявяване в ликвидация илиобявяване в несъстоятелност на една от странитепо договора;

▪ по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

▪ при обективна невъзможност на някоя от странитепо договора да изпълнява задълженията си;

▪ при изземване или запечатване на оборудването отдържавни органи;

▪ в случай на заличаване на регистрацията наПолзвателя в сайта. В този случай сключените, нонеизпълнени договори за покупко-продажбаостават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Производителят има право по своеусмотрение, без да отправя предизвестие и без дадължи обезщетение да прекрати едностраннодоговора, в случай че установи, че Ползвателятизползва платформата zelen.bg в нарушение нанастоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравственинорми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в сайта и Производителя при съдебни искове и другипретенции на трети лица (независимо дали саоснователни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебниразноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по тозидоговор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или другиправа върху интелектуалната или индустриалнасобственост, (3) неправомерно прехвърляне надруги лица на правата, предоставени наПолзвателя, за срока и при условията на договораи (4) невярно деклариране наличието илиотсъствието на качеството потребител по смисълана Закона за защита на потребителите.

Чл.30. Производителят не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или другиобективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавниоргани.

Чл. 31. (1) Производителят не носи отговорностза вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Производителят не носи отговорност заимуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи илипретърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Производителят не носи отговорност завремето, през което платформата не е биладостъпна поради непреодолима сила.

(4) Производетлят не носи отговорност за вредиот коментари, мнения и публикации подпродуктите, новините и статиите в сайта

Чл. 32. (1) Производителят не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурностна техническото оборудване и от това последвазагуба на информация, разпространение наинформация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и другисходни последствия.

(2) Производителят не носи отговорност в случайна сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загубаили промяна на данни настъпили вследствие нафалшива легитимация на трето лице, което сепредставя за Ползвателя, ако от обстоятелстватаможе да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Производителят в сайтасе задължават да защитават взаимно своите праваи законни интереси, както и да пазят търговскитеси тайни, станали тяхно достояние в процеса наизпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Производителят се задължаватпо време и след изтичане на периода на договорада не правят публично достояние писмена илиустна кореспонденция проведена между тях. Запублично достояние може да се смятапубликуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични илипублични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тезиобщи условия и уговорки в специален договормежду Производителя в сайта и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалниядоговор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някояот разпоредбите на тези общи условия няма даводи до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тозидоговор, се прилагат законите на РепубликаБългария.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в силаза всички Ползватели на Смарт Супер Фуд

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ отдоговора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете дасе откажете от договора)
– До Смарт Суперфууд ЕООД, регистрирано в град Кюстендил, ЕИК:203451708 със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул.Генерал Заимов6 адрес за кореспонденция: гр.Кюстендил, ул. Генерал Заимов 6– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* отсключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/запредоставяне на следната услуга*▪ Поръчано на*/получено на*▪ Име на потребителя/ите▪ Адрес на потребителя/ите▪ Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е нахартия)▪ Дата––––––––––––––––––* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 – Информация относноупражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

▪ Право на отказ от договора от разстояние илиизвън търговския обект.

▪ Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

▪ Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, накоято Вие или трето лице, различно от превозвачаи посочено от Вас, сте влезли във владение настоките.

▪ За да упражните правото си на отказ, трябва да ниуведомите на контактните данни, посочени наzelen.bg и за решението си да се откажете отдоговора с недвусмислено заявление (напримерписмо, изпратено по пощата, факс илиелектронна поща).

▪ Можете да използвате приложения стандартенформуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете поелектронен път стандартния формуляр за отказили друго недвусмислено заявление за отказ нанашия уебсайт zelen.bg Ако използвате тазивъзможност, ние незабавно ще Ви изпратим натраен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването наотказа.

▪ За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относноупражняването на право на отказ предиизтичането на срока за отказ от договора.

▪ Действие на отказа

▪ Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Вивъзстановим всички плащания, които смеполучили от Вас, включително разходите задоставка (с изключение на допълнителниразходи, свързани с избран от Вас начин надоставка, различен от най-евтиния стандартенначин на доставка, предлаган от нас), безнеоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ниинформирате за Вашето решение за отказ отнастоящия договор. Ще извършимвъзстановяването по посочена от вас банковасметка; във всеки случай това възстановяваненяма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

▪ Имаме право да отложим възстановяването наплащанията до получаване на стоките обратноили докато не ни представите доказателства, честе изпратили обратно стоките, в зависимост оттова, кое от двете събития е настъпило по-рано.

▪ Вие трябва да поемете преките разходи по връщанена стоките. Разходите се очаква да не надвишатприблизително сумата за доставката илистандартната куриерска услуга.

▪ Вие отговаряте единствено за намаляванестойността на стоките вследствие наизпробването им, различно от необходимото заустановяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Back to Top